Nguồn Gốc và Tín Lý Các Phong Trào Ân Tứ và Ngũ Tuần – Kỳ 2 – Mục sư Huỳnh Christian Timothy

305 views

 Phong Trào Ngũ Tuần (The Pentecostal Movement) Còn được gọi là Phong Trào Ngũ Tuần Cổ Điển (The Classical Pentecostal Movement). Ngũ Tuần (Pentecostalism) phát xuất từ Giáo Hội Tin Lành như một phong trào nhấn mạnh đến kinh nghiệm … → Đọc tiếp…