35 views

Mùa Vọng Suy Gẫm – Ơn Cứu Rỗi Đến Từ Thiên Chúa – Mục sư Nguyễn Hữu Ninh

Đọc Kinh Văn: – Ê-sai 7: 10-14 (Bản Dịch Mới)

1 “Vào thời A-cha, con Giô-tham, cháu Ô-xia, vua nước Giu-đa; vua nước Sy-ri là Rê-xin và Phê-ca, con Rêma-lia, vua nước Y-sơ-ra-ên, tiến lên đánh thành Giê-ru-sa-lem nhưng không chiếm được. 2 Nhà Đa-vít được bảo rằng: “Sy-ri liên kết với Ép-ra-im.” Bấy giờ lòng A-cha và dân chúng đều rúng động như cây trên rừng trước cơn gió. 3 CHÚA phán cùng I-sa rằng: “Ngươi và con trai ngươi, Sê-a Gia-súp hãy đi đón A-cha tại cuối đường cống Ao Thượng, trên đường đi đến đám ruộng thợ dệt. 4 Hãy nói với người: “Hãy cẩn thận, hãy yên lặng, chớ sợ, đừng mất bình tĩnh vì hai khúc củi cháy bốc khói, tức là cơn giận dữ của Rê-xin, Sy-ri và con trai Rêma-lia. 5 Vì Sy-ri, Ép-ra-im và con trai Rê-ma-lia đồng mưu hại ngươi.’” Chúng nói: 6 “Chúng ta hãy lên đánh Giu-đa, làm cho nó kinh hoàng, chiếm cứ nó cho chúng ta và lập con trai Ta-bê-ên lên làm vua tại đó.” 7 Vì thế, CHÚA phán: “”Điều đó sẽ không thành; Nó sẽ không xảy ra. 8 Vì đầu của Sy-ri là Đa-mách, Đầu của Đa-mách là Rê-xin. Trong vòng sáu mươi lăm năm Ép-ra-im sẽ tiêu tan, không còn là một dân nữa. 9 Đầu của Ép-ra-im là Sa-ma-ri, Đầu của Sa-ma-ri là con trai Rê-ma-lia. Nếu các ngươi không vững tin, Các ngươi sẽ không đứng vững được.’” 10 CHÚA lại phán cùng A-cha: 11 “Hãy xin CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi một-dấu hiệu, hoặc sâu tận địa ngục hay cao tận thiên đàng.” 12 A-cha nói: “Tôi sẽ không xin cũng không thử CHÚA.” 13 I-sa đáp: “Hỡi nhà Đa-vít, hãy nghe đây, làm phiền người ta các ngươi cho là việc nhỏ mọn lắm sao? nay lại còn làm phiền Đức Chúa Trời ta nữa? 14 Vậy, chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu hiệu, nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên. 15 Nó sẽ ăn sữa đông và mật. Khi nó biết bỏ điều ác và chọn điều thiện. 16 Vì trước khi đứa trẻ biết bỏ điều ác và chọn điều thiện thì nước của hai vua mà người sợ sẽ bị bỏ hoang. 17 CHÚA sẽ đem đến cho các ngươi, cho dân các ngươi, cho nhà tổ tiên các ngươi những ngày chưa từng có như vậy từ khi Ép-ra-im tách rời khỏi Giu-đa, tức là đem vua A-si-ri đến.” 18 Vào ngày ấy, CHÚA sẽ huýt sáo gọi ruồi từ các nguồn suối Ai-cập, và gọi ong từ đất A-si-ri. 19 Chúng sẽ đến và tất cả sẽ đậu trong các hẻm núi sâu, nơi các hốc đá, trên các bụi gai và ao nước. 20 Vào ngày ấy Chúa sẽ dùng dao cạo thuê từ bên kia sông tức là Vua A-si-ri để cạo đầu, cạo lông chân và cũng cạo sạch râu ngươi luôn. 21 Vào ngày ấy một người sẽ nuôi một con bò cái tơ và hai con cừu. 22 Người ta sẽ ăn sữa đông vì chúng cung cấp sữa dư dật. Vì tất cả những người còn sót lại trong nước sẽ ăn sữa đông và mật. 23 Vào ngày ấy, tất cả những nơi vốn có cả ngàn cây nho trị giá cả ngàn nén bạc sẽ mọc toàn cây gai và bụi gai. 24 Người ta sẽ mang cung tên theo khi đến đó vì cả xứ đều đầy cây gai và bụi gai. 25 Người ta sẽ không đến tất cả các đồi vốn được cày cuốc vì sợ gai góc và bụi gai, nhưng sẽ thả bò và cho cừu giẫm.”

– Phúc âm Lu-ca 1: 26-38
26 Vào tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét, thuộc miền Ga-li-lê, 27 gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên Giô-sép, thuộc gia tộc Đa-vít; trinh nữ này tên Ma-ri. 28 Vào gặp Ma-ri, thiên sứ nói: “Xin chúc mừng cô, người được hồng phúc Chúa ở cùng cô!” 29 Nghe lời chào ấy, Ma-ri rất bối rối, ngẫm nghĩ xem lời chào đó có nghĩa gì. 30 Nhưng thiên sứ tiếp: “Ma-ri, đừng sợ! Vì cô được Đức Chúa Trời ban ân sủng. 31 Này, cô sẽ thụ thai và sinh một trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người trai đó sẽ nên cao trọng và sẽ được xưng là Con Đấng Chí Cao. Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi vua Đa-vít, tổ phụ Ngài. 33 Ngài sẽ trị vì nhà Gia-cốp đời đời; nước Ngài sẽ không bao giờ chấm dứt.” 34 Ma ri hỏi: “Tôi còn là trinh nữ, làm sao có việc đó?” 35 Thiên sứ đáp: “Thánh Linh sẽ giáng trên cô, quyền năng của Đấng Chí Cao sẽ bao phủ cô, cho nên Con Thánh sinh ra sẽ được xưng là Con Đức Chúa Trời. 36 Kìa, bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với cô dù trong tuổi già nua, cũng thụ thai đã sáu tháng rồi dù có tiếng là hiếm hoi. 37 Vì không có điều gì Đức Chúa Trời không làm được!” 38 Ma-ri nói: “Vâng, con là đầy tớ Chúa, nguyện việc đó xảy đến cho con như lời ông nói!” Rồi thiên sứ rời khỏi Ma-ri.”

Đọc thêm: II Các Vua 16: 1-20

Lịch sử Cựu Ước đã nhiều lần chứng minh: khi nào con người biết trông cậy hoàn toàn và thi hành theo ý muốn của Thiên Chúa, con người sẽ được Ngài bảo vệ và ban phước lành; khi nào con người không trông cậy vào Thiên Chúa, nhưng tin tưởng vào sức mình hay các quyền lực thế gian, con người bị thất bại và bị nguyền rủa.

Hai phân đoạn Kinh Văn trên đây cho chúng ta thấy có hai phản ứng trái ngược xảy ra:

Thứ nhất, trong Kinh Văn Ê-sai 7: 10-14, Tiên-tri Ê-sai khuyên Vua A-cha phải trông cậy vào sức mạnh và uy quyền của Thiên Chúa mà không cần phải làm gì cả, vì chính Ngài sẽ giải thoát Vương quốc Giu-đa nhưng vua này đã không chịu nghe lời, sai sứ giả đi cầu viện quân A-sy-ri để được bảo vệ. Kết quả là nước mất, nhà tan, vua dân đều bị lưu đày. Tuy nhiên, trên hết mọi sự, Thiên Chúa vẫn điều khiển mọi quyền lực của toàn thế giới này và lời Ngài hứa vẫn tiếp tục ứng nghiệm.

Thứ hai, trong Phúc Âm Lu-ca 1: 26-28, lời hứa ban Đấng Cứu-Thế từ Cựu Kinh nay được ứng nghiệm: Thiên thần Gabriel truyền tin cho trinh nữ Maria về sự chịu thai và ra đời của Đấng Cứu Thế. Không giống như sự cứng lòng và bất tuân của Vua A-sai, trinh nữ Ma-ri hoàn toàn tin tưởng nơi quyền năng và sự bảo vệ của Thiên Chúa, cô đã thưa với thiên sứ: “Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Kết quả là Ơn Cứu Rỗi được lan tràn tới muôn người.

Đọc và suy gẫm: II Các Vua 16: 1-20

A- Kinh Văn Ê-sai 7:10-14: “Này đây một thiếu nữ sẽ mang thai, sinh hạ con trai, và đặt tên là Emmanuel.”

1. Bối cảnh lịch sử: Đọc Ê-sai 7:1-9 để hiểu hoàn cảnh của nước Do-Thái thời bấy giờ. Đất nước bị chia đôi thành hai vương quốc: miền Bắc gọi là Israel, thủ đô đặt tại Samaria; miền Nam gọi là Judah, thủ đô đặt tại Jerusalem. Vương quốc miền Bắc liên minh với Syria thành liên minh Sy-ri-Ep-ra-im, để xâm chiếm miền Nam. Đứng trước nguy cơ bị thôn tính, Vua A-cha của Vương quốc Giu-đa đã sai sứ giả qua A-sy-ri cầu viện mặc dù đã bị ngăn cản bởi Tiên-tri Ê-sai, vua sẵn sàng dâng lễ vật triều cống và trở thành vương hầu của Assyria. Vua còn lo lắng hơn nữa vì không có người nối dõi tông đường; đứa con duy nhất của Vua đã bị dâng làm sinh tế trên bàn thờ cho Tà thần Moloch (II Vua 16:3).

2. Ý muốn của Thiên Chúa: Khi hay tin Vua A-cha đã không chịu nghe lời Thiên Chúa, Tiên-tri Ê-sai đến gặp và nói cho Vua biết ý muốn của Thiên Chúa: “Một lần nữa Đức Chúa phán với vua A-cha: “Ngươi cứ xin Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi một dấu dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh.” Vua A-cha trả lời: “Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Thiên Chúa.” Thực ra, Vua A-cha đã không còn tin cậy nơi Thiên Chúa nữa, vua chạy theo các thần ngoại, và chỉ còn biết cậy trông vào sức con người.
Tiên-tri Ê-sai nói tiếp: “Nghe đây, hỡi nhà Đa-vít! Các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao, mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa? Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu: Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai, và đặt tên là Emmanuel.”

Emmanuel có nghĩa “Thiên Chúa ở cùng chúng ta,” là một tên biểu tượng được cho đứa trẻ mà vợ mới của Vua A-sa sắp cưu mang (Hezekiah). Tiên-tri Ê-sai nhấn mạnh: chính đứa trẻ này sẽ nối ngôi, không do sự cầu viện của vua, nhưng hoàn toàn do ý muốn của Thiên Chúa.

A-sy-ri xâm lăng và tấn công Giu-đa (Ê-sai 8:5-8); niềm hi vọng của Vua A-cha trở thành cớ cho A-sy-ri xâm lăng và phá hủy Giu-đa. Tuy nhiên, những gì Thiên Chúa hứa vẫn tiếp tục được thực hiện. Dòng dõi Đa-vít và Thủ đô Jerusalem vẫn tồn tại sau thời kỳ lưu đày và lời hứa về Đấng Cứu Thế phát sinh từ dòng dõi Đa-vít vẫn tiếp tục được ứng nghiệm. Điều này chứng tỏ rõ ràng cho con người biết: Ý muốn của Thiên Chúa vượt trên mọi tính toán và khả năng của con người, và Ơn Cứu Rỗi đến từ Thiên Chúa!

B- Phúc Âm Lu-ca 1:26-38: Lời hứa ban Đấng Cứu Thế được thực hiện.
Hơn 500 năm sau thời kỳ lưu đày, trải qua 14 thế hệ của dòng tộc Đa-vít, lời hứa ban Đấng Cứu Thế của Thiên Chúa được ứng nghiệm trong hoàn cảnh như sau:

1. Thiên thần Gabriel thông báo tin cho trinh nữ Maria: “Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “

Ma-ri, đừng sợ! Vì cô được Đức Chúa Trời ban ân sủng. 31 Này, cô sẽ thụ thai và sinh một trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người trai đó sẽ nên cao trọng và sẽ được xưng là Con Đấng Chí Cao. Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi vua Đa-vít, tổ phụ Ngài. 33 Ngài sẽ trị vì nhà Gia-cốp đời đời; nước Ngài sẽ không bao giờ chấm dứt.”
2. Phản ứng của trinh nữ Maria: Vì chỉ mới hứa hôn mà chưa kết hôn, Maria thưa với Gáp-ri-ên: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Thiên Chúa dùng Ma-ri là một phương tiện để Chúa Ngôi Hai nhập thể trong một tử cung của trinh nữ có lòng thanh sạch và tinh tuyền như thế. Hơn nữa, lời tiên tri của Ê-sai cũng đã dự ngôn về trinh nữ này (Ê-sai 7:14).

Trinh nữ Maria cũng giống như nhiều người chúng ta, thắc mắc theo sự hiểu biết của con người: Làm sao thụ thai và sinh con khi mà mình chưa biết đến đời sống của chồng vợ. Chúng ta quên đi cách của Thiên Chúa: không có việc chi mà Thiên Chúa không thể làm. Thiên thần Gáp-ri-ên cắt nghĩa phương cách của Thiên Chúa: “Thánh Linh sẽ giáng trên cô, quyền năng của Đấng Chí Cao sẽ bao phủ cô, cho nên Con Thánh sinh ra sẽ được xưng là Con Đức Chúa Trời.

Gáp-ri-ên đưa một bằng chứng thực tế: “Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”
Sau khi đã lắng nghe lời cắt nghĩa của Gáp-ri-ên, trinh nữ Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

SUY NIỆM:

– Chúng ta phải sáng suốt để nhận ra uy quyền và sức mạnh của Thiên Chúa; đồng thời phải biết khiêm nhu nhận ra sự bất toàn và yếu đuối của mình.
– Chúng ta phải luôn luôn vâng phục và thi hành thánh ý Thiên Chúa, dù cho chúng ta không luôn luôn hiểu thấu ý định của Ngài.
– Điều tâm niệm: Đối với Thiên Chúa, không có gì gọi là không thể, Ngài có quyền uy vô hạn. Chúng ta đừng bao giờ giới hạn một Thiên Chúa toàn năng theo trí hiểu giới hạn của con người. Amen

 

Comments are closed.